A Luigi M - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
A Luigi M. ( con molta ironia).
                  Mò si cià mmisi Luigi
                  a nnì cuntà 'i mistijri
                  di chissj o di chiddhri,
                  ì nà vota e di ghijri.
                  Vò fà u mast'i scòla
                  picchì ghè attimpatu;
                  ma à nuvj nì cunsola
                  cà ghè nù pocu svitatu.
                  'Nprima dù scarparu
                  nà ditta ancuna cosa,
                  doppu puri du furgiaru
                  nà bulutu parlà a josa,
                  mò ni cuntad'a favula
                  'ì nà cosa ccà capa cauda.
                  Cì minta ppì contuurnu
                  nù pocu i sociologia
                  epperò, 'ndà stù furnu,
                  ci stà sulu nustalgia:
                  rimpiantu dù passatu,
                  i nù tijmpu c'un gè chiù
                  cà  di nuvi s' àlluntanatu
                  cum'a nosta giuvintù.
Torna ai contenuti